Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
111
Hôm qua:
168
Tuần này:
279
Tháng này:
1802
Tất cả:
123317

Ban văn hóa TT xã Hợp Thắng chuẩn bị kế hoạch cho công tác tuyên truyền bầu cử Quốc Hội khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/04/2021 07:43:52

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Hợp Thắng

     ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        XÃ HỢP THẮNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 40 /UBND-VHTT                       Hợp Thắng, ngày 08 tháng 03 năm 2021

 

 

 

                                                                                    KẾ HOẠCH

Tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Hướng dẫn số 661/UBND-VHTT  ngày 05/02/2021 của UBND huyện về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 , Uỷ ban nhân dân  xã lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.   Mục đích

              Làm cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

              Thông tin, tuyên truyền cho cử tri trong nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

              Thông tin cho Nhân dân hiểu rõ các quy định của Pháp luật về vận động bầu cử; thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

              Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

2.    Yêu cầu

Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của Cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền phù hợp với mỗi địa phương, đơn vị; tránh tình trạng dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

II.     THỜI GIAN TỔ CHỨC  

1. Đợt 1 (đến 15/3/2021) 

- Tuyên truyền tập trung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

 2. Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021)

 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV. - 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử, dư luận của Nhân dân đối với Ngày bầu cử.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021).

Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

III.        NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

           - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

            - Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

            - Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị số 45- CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các văn bản của tỉnh, của huyện.

             - Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

                - Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia  nhiệm kỳ 2021 - 2026;

                - Thông tin, tuyên truyền với cộng đồng  không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

               - Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử đại biểu Quốc hội.

                - Tuyên truyền về công tác phục vụ của các lực lượng bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công.

                - Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

              2. Khẩu hiệu tuyên truyền

               - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thắngthi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chào mừng thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026!

 - Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

-   Mừng đất nuớc đổi mới, mừng Đảng quang vinh, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

-     Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021chào mừng thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026!

-     Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

-      Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

-      Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

-      Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

           3. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn.

- Tuyên truyền bằng văn bản và trên trang thông tin điện tử của xã. 

- Dựng các cụm pa nô,áp píc,băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan

Tại trung tâm UBND xã, Nhà văn hóa, Trường học cấp 1, 2, 3, các khu vực đông dân cư qua lại tại các thôn, các điểm đầu, điểm cuối địa giới hành chính của xã (dựng các cụm pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan).

          -  Tuyên truyền xe lưu động qua hệ thống loa

         Xe lưu động chở hình ảnh trực quan và phát thanh trực tiếp đi đến các thôn   trên địa bàn xã.

-Tuyên truyền văn bản, tài liệu, tờ rời, 

           Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm báo cáo viên, hoạt động văn hoá cộng đồng...…của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban ngành, UBND xã.

          - Thông qua các hoạt động thư viện sách báo tại tủ sách thôn, Nhà Văn hóa...

         - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội thi, hội diễn, lưu động, cổ động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban ngành, thôn, xã.

IV.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Công chức văn hóa – xã hội tham mưu, lập tự trù kinh phí và phối hợp với các ban ngành, đơn vi liên quan đóng trên địa bàn xã, phối hợp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các Ban, Bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã để tổ chức tuyên truyền hiệu quả theo Kế hoạch.

Báo cáo tình hình triển khai tổ chức và kết quả thực hiện đến cấp có thẩm quyền.

         - Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng các đợt tuyên truyền theo Kế hoạch đề ra.

- Kế toán ngân sách: Chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định.

- Đề nghị MTTQ và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động để nhân dân tạo điều kiện và hưởng ứng Kế hoạch đạt kết quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cá nhân, tổ chức, Ban, Bộ phận, đơn vị, có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                    Tuấn Hiền.BCTT.

 

Ban văn hóa TT xã Hợp Thắng chuẩn bị kế hoạch cho công tác tuyên truyền bầu cử Quốc Hội khóa XV và Đại Biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 07/04/2021 07:43:52 (GMT+7)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Hợp Thắng

     ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        XÃ HỢP THẮNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 40 /UBND-VHTT                       Hợp Thắng, ngày 08 tháng 03 năm 2021

 

 

 

                                                                                    KẾ HOẠCH

Tổ chức thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Hướng dẫn số 661/UBND-VHTT  ngày 05/02/2021 của UBND huyện về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 , Uỷ ban nhân dân  xã lập Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.   Mục đích

              Làm cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

              Thông tin, tuyên truyền cho cử tri trong nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

              Thông tin cho Nhân dân hiểu rõ các quy định của Pháp luật về vận động bầu cử; thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

              Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

2.    Yêu cầu

Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của Cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền phù hợp với mỗi địa phương, đơn vị; tránh tình trạng dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

II.     THỜI GIAN TỔ CHỨC  

1. Đợt 1 (đến 15/3/2021) 

- Tuyên truyền tập trung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

 2. Đợt 2 (từ 16/3/2021 đến 23/5/2021)

 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV. - 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021), tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử, dư luận của Nhân dân đối với Ngày bầu cử.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021).

Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

III.        NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

           - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

            - Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

            - Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị số 45- CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các văn bản của tỉnh, của huyện.

             - Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

                - Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia  nhiệm kỳ 2021 - 2026;

                - Thông tin, tuyên truyền với cộng đồng  không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

               - Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử đại biểu Quốc hội.

                - Tuyên truyền về công tác phục vụ của các lực lượng bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công.

                - Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

              2. Khẩu hiệu tuyên truyền

               - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thắngthi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chào mừng thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026!

 - Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

-   Mừng đất nuớc đổi mới, mừng Đảng quang vinh, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

-     Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021chào mừng thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026!

-     Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

-      Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

-      Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

-      Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

           3. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn.

- Tuyên truyền bằng văn bản và trên trang thông tin điện tử của xã. 

- Dựng các cụm pa nô,áp píc,băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan

Tại trung tâm UBND xã, Nhà văn hóa, Trường học cấp 1, 2, 3, các khu vực đông dân cư qua lại tại các thôn, các điểm đầu, điểm cuối địa giới hành chính của xã (dựng các cụm pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan).

          -  Tuyên truyền xe lưu động qua hệ thống loa

         Xe lưu động chở hình ảnh trực quan và phát thanh trực tiếp đi đến các thôn   trên địa bàn xã.

-Tuyên truyền văn bản, tài liệu, tờ rời, 

           Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm báo cáo viên, hoạt động văn hoá cộng đồng...…của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban ngành, UBND xã.

          - Thông qua các hoạt động thư viện sách báo tại tủ sách thôn, Nhà Văn hóa...

         - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội thi, hội diễn, lưu động, cổ động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban ngành, thôn, xã.

IV.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Công chức văn hóa – xã hội tham mưu, lập tự trù kinh phí và phối hợp với các ban ngành, đơn vi liên quan đóng trên địa bàn xã, phối hợp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các Ban, Bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã để tổ chức tuyên truyền hiệu quả theo Kế hoạch.

Báo cáo tình hình triển khai tổ chức và kết quả thực hiện đến cấp có thẩm quyền.

         - Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng các đợt tuyên truyền theo Kế hoạch đề ra.

- Kế toán ngân sách: Chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định.

- Đề nghị MTTQ và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động để nhân dân tạo điều kiện và hưởng ứng Kế hoạch đạt kết quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cá nhân, tổ chức, Ban, Bộ phận, đơn vị, có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                    Tuấn Hiền.BCTT.